+420 234 144 111 +420 234 144 777 mail@ekobal.cz
Česky
EnglishDeutschSlovensky

Hlavní stránka > O nás > Etický kodex

Etický kodex

Zde najdete plné znění Etického kodexu EKOBAL, schválené jednatelem Ing. Michalem Dřevo.

Etický kodex

 
Náš Etický kodex určuje, jak mají všichni zaměstnanci společnosti EKOBAL pracovat. Jsme pyšní na praktické postupy etického podnikání, které jsme v naší skupině zavedli. Netrpíme korupci, uplácení, porušování pravidel férové hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě.
 
Naopak podporujeme etické obchodní postupy, spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci, diverzitu a rovné příležitosti. Další životně důležitou oblastí je pro nás oblast ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnosti. Naším cílem je, aby na pracovištích nedocházelo k žádným úrazům. 
Náš závazek vytvořit bezpečné a zdravé pracoviště pro každého v naši společnosti je jasně uveden v Etickém kodexu. Neustále se snažíme udělat více pro to, abychom snížili dopad své činnosti na životní prostředí.
Náš první Etický kodex přijalo vedení společnosti Ekobal v lednu 2014.
Očekávám od všech zaměstnanců skupiny EKOBAL, že se s ním seznámí, přijmou ho za svůj a budou se jím řídit. EKOBAL  tak zůstane silnou společností.
 
Ing. Michal Dřevo
EKOBAL spol. s r.o.
 

Všeobecné zásady

Hlavním úkolem společnosti EKOBAL je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. EKOBAL přijímá odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Nesem odpovědnost vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a obecné veřejnosti. Proto jsme s pro své podnikání stanovili určité klíčové zásady:

 • Zavazujeme se podnikat dle vysokých standard morálky a etiky.
 • Řídíme se zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnkáme.
 • Dordžujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uznáváme svou odpovědnost za dodržování těchto práv, které se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a skupinám, v nichž působíme.
 • Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně.

Snažíme se v rámci svého vlivu, aby naši dodavatelé, subdodavatelé, zástupci a ostatní obchodní partneři dodržovali při realizaci našeho podnikání zásady stanovené v našem Etickém kodexu.  

Zaměstnanecké vztahy

Pro společnost EKOBAL má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí alespoň odpovídat minimálním požadavkům národních zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv Meznárodní organizace (ILO): 

 • Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho zlepšování. 
 • Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu plati, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme dskriminaci či obtěžování.
 • Zaměstnancům a jiným osobám spojeným se skupinou EKOBAL poskytujeme prostředky, aby mohli vznášet oprávněné obavy a stížosti způsobem, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu, bez jakýchkoliv postihů.
 • váme zaěstnancům možnosti školaní a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.
 • Nezaměstnáváme žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nížší než 15 let nebo jiná, místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání.
 • Na svých pracovištích nucenu nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnancům.

Chování na našem trhu

Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují překážku hospodářského, sociáního a demokratického vývoje. EKOBAL žádnou s těchto aktivt netoleruje.: 

 • Nebudeme postupovat v rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži.
 • Nebudeme přímo ani nepřímo poskytovat jakékoliv platby či jiné odměny jakýmkoliv osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovo osobu nebo subject jednat v rozporu s předepsanými povinnostmi, s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitosti nebo si zajistit jakoukoliv napetřičnou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit.
 • Nebudeme přímo ani nepřímo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.
 • Věrně evidujemem všechny finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s přijatými účetními zásadami a ve všech výkazech se řídíme Českými účetními stanadrdy výaznictví a příslušnými metodikami a pravidly společnosti EKOBAL.
 • Naše IT postupy obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou úroveňochrany údajů našich zákazníků.

Životní prostředí

Společnost EKOBAL uplatňuje proaktivní řízení ochrany životního prostředí:

 • Zavádíme takovéstruktury, systémy řízení postupy a plány školení, které minimálně zaručují splnění všech relevantních zákonů, předpisů a norem. 
 • V duchu neustálého zlepšování zapojujeme do procesu enviromentálního řízení své pracovníky, subdodavatele a obchodní partnery.
 • Naším cílem je neustále zlepšovat hodnocení našich produktů a služeb z hlediska ochrany životního prostředí pomocí aktivního hledání způsobů, jak snížit negatvní vlivy na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu těchto produktů a služeb.

RSS kanál

copyright © ekobal 2013

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018