Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

Upozornění, že od dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.
      Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 

     Evidence, včetně postupu pro zadávání příslušných údajů je k dispozici na webových stránkách MPSV od 1. 10. 2017. 

 

Evidence bude obsahovat:

- identifikační údaje dodavatele a odběratele,

- cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH,

- datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

- číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,

- datum zaplacení,

- čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. 

V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci. 

Z toho důvodu přikládáme i manuál pro odběratele zveřejněný na stránkách MPSV.