Etický kodex

 
Náš Etický kodex určuje, jak mají všichni zaměstnanci společnosti EKOBAL pracovat. Jsme pyšní na praktické postupy etického podnikání, které jsme v naší skupině zavedli. Netrpíme korupci, uplácení, porušování pravidel férové hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě.
 
Naopak podporujeme etické obchodní postupy, spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci, diverzitu a rovné příležitosti. Další životně důležitou oblastí je pro nás oblast ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnosti. Naším cílem je, aby na pracovištích nedocházelo k žádným úrazům. 
Náš závazek vytvořit bezpečné a zdravé pracoviště pro každého v naši společnosti je jasně uveden v Etickém kodexu. Neustále se snažíme udělat více pro to, abychom snížili dopad své činnosti na životní prostředí.
Náš první Etický kodex přijalo vedení společnosti Ekobal v lednu 2014.
Očekávám od všech zaměstnanců skupiny EKOBAL, že se s ním seznámí, přijmou ho za svůj a budou se jím řídit. EKOBAL  tak zůstane silnou společností.
 
Ing. Michal Dřevo
EKOBAL spol. s r.o.
 

Všeobecné zásady

Hlavním úkolem společnosti EKOBAL je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. EKOBAL přijímá odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Nesem odpovědnost vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a obecné veřejnosti. Proto jsme s pro své podnikání stanovili určité klíčové zásady:

 • Zavazujeme se podnikat dle vysokých standard morálky a etiky.
 • Řídíme se zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme.
 • Dodržujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uznáváme svou odpovědnost za dodržování těchto práv, které se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a skupinám, v nichž působíme.
 • Jsme otevřeni vůči všem, na něž má naše podnikání dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně.

Snažíme se v rámci svého vlivu, aby naši dodavatelé, subdodavatelé, zástupci a ostatní obchodní partneři dodržovali při realizaci našeho podnikání zásady stanovené v našem Etickém kodexu.  

Zaměstnanecké vztahy

Pro společnost EKOBAL má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí alespoň odpovídat minimálním požadavkům národních zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv Mezinárodní organizace (ILO): 

 • Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho zlepšování. 
 • Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu plati, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme diskriminaci či obtěžování.
 • Zaměstnancům a jiným osobám spojeným se skupinou EKOBAL poskytujeme prostředky, aby mohli vznášet oprávněné obavy a stížosti způsobem, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu bez jakýchkoliv postihů.
 • váme zaměstnancům možnosti školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.
 • Nezaměstnáváme žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nížší než 15 let nebo jiná, místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání.
 • Na svých pracovištích nestrpíme nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnancům.

Chování na našem trhu

Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují překážku hospodářského, sociáního a demokratického vývoje. EKOBAL žádnou z těchto aktivt netoleruje.: 

 • Nebudeme postupovat v rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži.
 • Nebudeme přímo ani nepřímo poskytovat jakékoliv platby či jiné odměny jakýmkoliv osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovou osobu nebo subject jednat v rozporu s předepsanými povinnostmi s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitosti nebo si zajistit jakoukoliv nepetřičnou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit.
 • Nebudeme přímo ani nepřímo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.
 • Věrně evidujemem všechny finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s přijatými účetními zásadami a ve všech výkazech se řídíme Českými účetními standardy výkaznictví a příslušnými metodikami a pravidly společnosti EKOBAL.
 • Naše IT postupy obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany údajů našich zákazníků.

Životní prostředí

Společnost EKOBAL uplatňuje proaktivní řízení ochrany životního prostředí:

 • Zavádíme takové struktury, systémy řízení, postupy a plány školení, které minimálně zaručují splnění všech relevantních zákonů, předpisů a norem. 
 • V duchu neustálého zlepšování zapojujeme do procesu enviromentálního řízení své pracovníky, subdodavatele a obchodní partnery.
 • Naším cílem je neustále zlepšovat hodnocení našich produktů a služeb z hlediska ochrany životního prostředí pomocí aktivního hledání způsobů, jak snížit negatvní vlivy na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu těchto produktů a služeb.