Environmentální politika

Vedení EKOBAL s.r.o., ustanovuje v rámci své strategie ochrany životního prostředí a snižování dopadů svých činností, zboží a služeb environmentální politiku, v níž se zavazuje:

  • k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se EKOBAL s.r.o. zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti,
  • k neustálému zlepšování enviromentálního profilu organizace,
  • ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí,
  • k prevenci znečišťování životního prostředí,
  • ke zvyšování povědomí zaměstnanců o oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech výrobních i nevýrobních činností a poskytovaných služeb a výrobků na životní prostředí,
  • k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám.

Environmentální politika je součástí příručky systému environmentálního managementu a v rámci tohoto systému je dokumentována, implementována a udržována.
Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance EKOBAL s.r.o. Musí být vedeny a udržovány záznamy o tom, že je sdělována všem zaměstnancům, osobám pracujícím pro organizaci nebo s jejím pověřením a všem zainteresovaným stranám.

Pravidelné přezkoumávání a aktualizace environmentální politiky probíhá v rámci procesu Přezkoumávání systému environmentálního managementu vrcholovým vedením společnosti EKOBAL s.r.o. jednou ročně.

Dostupnost environmentální politiky je zajištěna zveřejněním na webových stránkách společnosti EKOBAL s.r.o.

Prohlášení o politice ke změnám klimatu