Politika kvality

Tato Politika kvality je vytvořena vedením společnosti za účelem stanovení základních pravidel a hodnot orientovaných na spokojenost zákazníka, spokojenost našich zaměstnanců a na dodržování a zlepšování stanoveného systému managementu jakosti.

  • na spokojenosti našich zákazníků zakládáme prosperitu naší společnosti, proto každý náš zaměstnanec své pracovní činnosti vykonává s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací.
  • vhodnou komunikací navázat přátelské styky se zákazníky, za účelem neustálého zjišťování jejich potřeb a přání.
  • při obdržení případné reklamace či stížnosti, každý musí postupovat co nejobezřetněji s vědomím, že špatně zvolený přístup může vést ke ztrátě důvěry zákazníků v nás.
  • vedení společnosti vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost.
  • každý zaměstnanec si musí uvědomit, že přes veškerou snahu vedení může při své práci být  spokojený pouze tehdy, přispívá-li k úspěchům společnosti svým kvalitním výkonem, trvalou kázní, aktivitou a průběžným vzděláváním.
  • jakékoliv nápady, rady a informace zavést formou preventivního opatření do systému managementu kvality, za účelem neustálého zlepšování a zdokonalování prováděných činností.
  • pracovat co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji, za účelem snižování nákladů.
  • dodržovat výše uvedená základní pravidla, včetně stanovených postupů

 

Tato Politika kvality je průběžně přezkoumávána a aktualizována,  ročně ji upřesňujeme do cílů kvality.

 Součástí politiky kvality je Etický kodex.

revize leden 2019