Politika kvality

Tato Politika kvality je vytvořena vedením společnosti za účelem stanovení základních pravidel a hodnot orientovaných na spokojenost zákazníka, spokojenost našich zaměstnanců a na dodržování a zlepšování stanoveného systému managementu jakosti.

  • na spokojenosti našich zákazníků zakládáme prosperitu naší společnosti, proto každý náš zaměstnanec své pracovní činnosti vykonává s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací,
  • vhodnou komunikací navázat přátelské styky se zákazníky za účelem neustálého zjišťování jejich potřeb a přání,
  • při obdržení případné reklamace či stížnosti, každý musí postupovat co nejobezřetněji s vědomím, že špatně zvolený přístup může vést ke ztrátě důvěry zákazníků v nás,
  • vedení společnosti vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost,
  • každý zaměstnanec si musí uvědomit, že přes veškerou snahu vedení může při své práci být  spokojený pouze tehdy, přispívá-li k úspěchům společnosti svým kvalitním výkonem, trvalou kázní, aktivitou a průběžným vzděláváním,
  • jakékoliv nápady, rady a informace zavést formou preventivního opatření do systému managementu kvality  za účelem neustálého zlepšování a zdokonalování prováděných činností,
  • pracovat co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji za účelem snižování nákladů,
  • dodržovat výše uvedená základní pravidla, včetně stanovených postupů.

 

Tato Politika kvality je průběžně přezkoumávána a aktualizována,  ročně ji upřesňujeme do cílů kvality.

 Součástí politiky kvality je Etický kodex.

revize květen 2021